§ 1. KONKURS 

 1. Konkurs skierowany jest do młodych kompozytorów posiadających obywatelstwo polskie, urodzonych po 1 września 1986 r.
 2. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną pracę konkursową.
 3. W przypadku nadesłania przez uczestnika większej liczby utworów, każdy z nich powinien być traktowany jako osobne zgłoszenie.
 4. Do udziału w konkursie będą dopuszczone utwory niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nienagrodzone w innych konkursach.
 5. Organizatorami konkursu są Miejski Dom Kultury z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. 1 sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, oraz Konglomerat Kompozytorski M4.

 

§ 2. TEMAT 

 1. Przedmiotem Konkursu jest utwór przeznaczony na zespół kameralny liczący od 4 do 7 wykonawców wybranych spośród podanych w pkt. 2 § 2, z udziałem dyrygenta.
 2. Dostępne instrumentarium:
  – flet (wymiennie: piccolo, rekorder altowy)
  – klarnet (wymiennie: klarnet basowy)
  – perkusja (dostępne instrumenty tutaj)
  – gitara elektryczna
  – skrzypce
  – altówka
  – wiolonczela
 3. Czas trwania utworu: 8-12 minut.

 

§ 3. NAGRODY

I nagroda – 12 000 zł 

II nagroda – 5 000 zł 

III nagroda – 3 000 zł

wyróżnienie – wykonanie utworu na Koncercie Finałowym Festiwalu MMMM 2.1 w Stalowej Woli.

Prawykonań utworów Laureatów dokona zespół Hashtag Ensemble pod dyrekcją Lilianny Krych. Wszystkie utwory będą zarejestrowane w postaci audio-video.

 

§ 4. JURY 

 1. Zygmunt Krauze (przewodniczący), Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń, Ewa Strusińska, Paweł Siek (Sekretarz)
 2. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
 3. Jury może zdecydować o nieprzyznaniu nagród.
 4. Decyzje Jury są ostateczne.

 

§ 5. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą Formularza Zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie http://mmmmfestiwal.pl/konkurs
 2. Partyturę w wersji elektronicznej (w formacie PDF, maksymalny rozmiar pliku 40 MB) należy załączyć do Formularza. Plik powinien być nazwany według wzoru: godło_partytura.pdf
 3. Umieszczenie na utworze konkursowym informacji mogących ujawnić tożsamość uczestnika dyskwalifikuje zgłoszony utwór.
 4. Formularz zgłoszeniowy oraz dane osobowe będą widoczne tylko dla Sekretarza Konkursu, który nie przekazuje tych danych członkom Jury.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 września 2021 r. o godz. 23:59 (CET).
 6. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie http://mmmmfestiwal.pl/konkurs.
 7. Do czasu Koncertu Finałowego, który odbędzie się podczas Festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.1, nadesłane utwory nie mogą być publikowane, publicznie wykonywane ani zgłaszane na inny konkurs kompozytorski.

 

§ 6. WYNIKI KONKURSU, KONCERT LAUREATÓW

 1. Lista Laureatów zostanie ogłoszona do 6 września 2021 r.
 2. Koncert Laureatów odbędzie się 3 października  2021 r. w Stalowej Woli.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się po koncercie Laureatów.
 4. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na koncert finałowy. Koszty zakwaterowania Finalistów pokryją Organizatorzy. 
 5. Materiały nutowe (głosy) nagrodzonych utworów, niezbędne do wykonania podczas koncertu Laureatów, Kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt i przesłać do dnia 12 września 2021 r. na adres mailowy wskazany przez Organizatora.
 6. Kompozytor oświadcza, że nadesłany przez niego utwór jest oryginalny i dysponuje do niego wszystkimi prawami.

 

§ 7. PRAWA DO UTWORU

 1. Organizator nie nabywa autorskich praw majątkowych do zgłoszonych do Konkursu utworów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z całości lub fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie utworów w celach promocji działalności Organizatora na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, w tym do umieszczenia całości lub fragmentów utworów na stronach internetowych Organizatora lub za pomocą mediów strumieniowych (live streaming).
 3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu na potrzeby jego realizacji, zgodnie z informacją zawartą w Formularzu zgłoszeniowym.

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Stalowej  Woli, adres: ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, tel.: (+48) 15 842 09 61.
 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, ustalenia zwycięzców i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska Laureatów Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do czasu wycofania przez niego zgody.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola”.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich spowoduje, iż nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia chęci udziału w Konkursie.
 8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Kompozycje niespełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Konkursu. W takich przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Organizator zapewnia, że informacje o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden sposób przez Organizatora.
 5. Z istotnych powodów Konkurs może zostać odwołany przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu.
 7. W kwestiach dotyczących Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu http://mmmmfestiwal.pl/konkurs

 

Kontakt: konkurs@mmmmfestiwal.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.